Informace podle zákona

Informace podle zákona 106/1999 Sb.


o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název Obec Vintířov
Důvod a způsob založení Obec Vintířov (dále jen obec) je základním územním samosprávným společenstvím občanů a veřejnoprávní korporací. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Jako takové má obec povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Poskytování informací však není pro obec pouze zákonnou povinností, je také jeho vlastním zájmem. Včasné, profesionální, vstřícné a korektní poskytování informací vytváří image obce jako instituce fungující transparentně, efektivně a v nejlepším veřejném zájmu.
 • Kraj: Karlovarský
 • Rozloha: 14,36 km2
 • Katastrální území: Vintířov u Sokolova
 • Počet obyvatel k 1.1.2022: 1208
 • Nadmořská výška: 456 m
 • Průměrný věk: 37,1 let
 • První písemná zmínka z roku 1488
 • Pošta: ano
 • Škola: ano
 • Zdravotnické zařízení: ano
 • Policie: ne
 • Kanalizace: ano
 • Vodovod: ano
 • Plynofikace: ano
Organizační struktura Organizační struktura obce Vintířov

Činnost obce se řídí zákonem o obcích a dalšími obecně závaznými předpisy. Organizační strukturu obce tvoří starosta, místostarosta a zastupitelé.

Marek Choc
starosta

Milan Zika, DiS.
místostarosta

Robert Muchka
předseda kontrolního výboru

Pavel Vašek
předseda finančního výboru

Bc. Libor Češka
předseda školské komise

Iva Králová
předseda sociální komise

Jitka Střimelská
předseda kulturní komise a SPOZ

Jiří Střimelský
předseda sportovní komise

Mgr. Rudolf Tippan, DiS.
předseda komise pro výběrová řízení

Vlastimil Černý
předseda bytové komise

Bc. Liběna Tvrdíková
předseda komise ŽP


Organizační struktura Obecního úřadu Vintířov

Marek Choc, starosta obce

Milan Zika, DiS., místostarosta obce

Mgr. Marcela Picková, tajemníce obce

Jana Češková, odbor správy majetku obce a evidence obyvatel

Martina Erbenová, odbor finanční

Robert Muchka, odbor místního hospodářství a PO

Organizace řízené obcí

Základní škola Vintířov, okres Sokolov, Vintířov 65, PSČ 357 35
 • ředitelka: Mgr. Marcela Kokešová
 • IČO:60610689
 • e-mail: info@skolavintirov.cz
 • telefon:+420 352 665 123

Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov, Vintířov 170, PSČ 357 44
Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o., Vintířov 62, PSC 357 35
 • statutární orgán: jednatel Marek Choc
 • IČO:29098564
 • e-mail: vintirov@vintirov.cz
 • telefon:+420 352 665 416
Kontaktní poštovní adresa Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 44
Adresa úřadovny Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 44
Úřední hodiny Pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

Mimo stanovené úřední hodiny jsou pracovníci obecního úřadu k dispozici veřejnosti po předchozí telefonické domluvě.
Telefonní čísla +420 352 665 416
Adresa internetových stránek www.vintirov.cz
Další elektronické adresy Starosta: Marek Choc - choc@vintirov.cz
Místostarosta: Milan Zika, DiS. – zika@vintirov.cz
Tajemnice: Mgr. Marcela Picková – pickova@vintirov.cz

Datová schránka: mmtav5e
Adresa elektronické podatelny podatelna@vintirov.cz
Případné platby můžete poukázat Běžný účet obce u Komerční banky: 2826391/0100
00259641
DIČ CZ00259641
Dokumenty
Hlavní dokumenty Obecně závazné vyhlášky: https://www.vintirov.cz/cs/verejne-vyhlasky/
Elektronické formuláře: https://www.vintirov.cz/cs/obecni-urad-formulare/
Rozpočet Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2028
Rozpočet obce Vintířov na rok 2024
Rozpočtové opatření č.6 /2023 obce Vintířov
Rozpočtové opatření č.5 /2023 obce Vintířov
Rozpočtové opatření č.4 /2023 obce Vintířov
Rozpočtové opatření č. 3/2023 obec Vintířov
Rozpočtové opatření č. 2/2023 obce Vintířov
Rozpočtové opatření č. 1/2023 obce Vintířov
Rozpočet obce Vintířov na rok 2023
Rozpočtové opatření č. 5/2022 obce Vintířov
Rozpočtové opatření č. 4/2022 obce Vintířov
Rozpočtové opatření č. 3/2022 obce Vintířov
Rozpočtové opatření č. 2/2022 obce Vintířov
Rozpočtové opatření č. 1/2022 obce Vintířov
Rozpočet obce Vintířov na rok 2022
Opravné prostředky Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí Obecního úřadu ve Vintířově a orgánům města

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu ve Vintířově
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím Obecního úřadu ve Vintířově toho odboru , který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce, starosta nebo tajemník.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření městského zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Karlových Varech, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

3) Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
Příjem žádostí a další podání Žádosti a další podání je možné podat v kanceláři č.6 v 1.patře Obecního úřadu ve Vintířově. K podání některých žádostí je možné využít el. formulářů v e-podatelně.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (podle § 14 odst. 3 písm. a) zák.106/1999 Sb.), stejně jako proti nečinnosti (podle § 15 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb.) lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává v kanceláři č.6 v 1.patře Obecního úřadu ve Vintířově v jeho úředních hodinách.

§16 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění k 1.1.2004

Odvolání

§16 (1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v §15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

§16 (2) O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.

§16 (3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

§16 (4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

§16 (5) Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

§16 (6) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona

Seznam poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Nejdůležitější používané předpisy
 • Ústavní zákon č. 347/1997Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 192/2016 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce
Úplná znění zákonů najdete na: https://zakonyprolidi.cz
Vydané právní předpisy https://www.vintirov.cz/cs/verejne-vyhlasky/
Sazebník úhrad za poskytování informací Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:

Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2023
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Vzory licenčních smluv
Výhradní licence
Profil zadavatele https://qcm.ezak.cz/profile_display_98.html
Stránka aktualizována: 12.05.2023