Volební program pro volební období 2022–2026

Sdružení nezávislých kandidátů PRO VINTÍŘOV:


ŽIVOT V OBCI A VYŽITÍ PRO OBČANY

 • Chtěli bychom udělat vše pro to, aby naši občané žili v obci spokojený život a mohli se vždy hrdě hlásit k naší obci. Jsme rádi, že mladí zakládají své rodiny v naší obci a dávají tak vznik nové generaci našich občanů. Víme, že o zahrádky je v naší obci veliký zájem, a tak bychom rádi zřídili nové zahrádkářské kolonie ve vhodných lokalitách. Pokud by obec získala prostor tzv. „Šlemky“ od Sokolovské uhelné, chtěli bychom vybudovat první přírodní koupaliště v naší obci. Budeme pomáhat v klidném soužití našich občanů. Budeme podporovat různorodé kulturní a společenské akce, při nichž mají občané možnost setkávat se a nadále udržovat dobré vztahy.

VÝSTAVBA V OBCI

 • Chtěli bychom provést výstavbu nových bytových domů na vhodných pozemcích, nejen pro mladé občany, ale také podpořit sociální bydlení či rozšířit tzv. senior byty s možnou pečovatelskou službou. V minulém volebním období získala obec nové pozemky od města Loket a tak by byla možnost hledat vhodné území pro nové rodinné domy. Chtěli bychom zvelebit místní sídliště, park a veřejné prostranství. Chtěli bychom rozšířit parkovací plochy v naší obci a v případě, že dojde k nárůstu počtu elektromobilů, chtěli bychom vystavět na vybraných místech několik dobíjecích stanic pro tato vozidla.
 • Nadále budeme udržovat obecní budovy v perfektním stavu a budeme zvažovat zřízení alternativních zdrojů energií pro provoz.
 • Libí se nám přeložení vzdušného elektrického vedení do země v jednotlivých částech obce a chtěli bychom v tomto směru spolupracovat s dodavateli energií a přeložit takto celou obec.
 • Chceme jednat s nástupnickou společností NEJ.CZ o zasíťování zbytku obce, jak bylo společností Catr původně slíbeno.

ZDRAVOTNICTVÍ

 • Budeme podporovat a udržovat zdravotnická zařízení v obci. Rádi bychom vrátili zpět do obce ordinaci zubního lékaře. V tomto směru se pokusíme vymyslet i případný motivační program pro lékaře.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

 • Budeme jednat s provozovateli autobusových linek v Karlovarském kraji o rozšíření spojů do okolních měst, zejména o opětovném zřízení přímých linek v ranních hodinách do Karlových Varů. Rádi bychom prosadili, obecní „taxi“ nejen pro seniory, ale jako službu občanům, kteří nemají možnost se například i ze zdravotních důvodů přepravovat pomocí veřejné dopravy na úřady či k lékařům. Ne každý občan obce vlastní automobil.

TRANSPARENTNOST A KOMUNIKACE

 • Vše co děláme, chceme veřejně publikovat. Vše, co se týká zastupitelstva obce, se týká každého z nás, a tak je potřeba pravidelně a otevřeně informovat (samozřejmě vše dle zákona o ochraně osobních údajů, GDPR apod.).
 • Jsme pro zavedení interních pravidel pro výběrová řízení i na zakázky malého rozsahu nad určitou částku. Výběrovým řízením by se mohlo o zakázky hlásit více firem, což by mohlo vést ke snížení nákladů v rámci jejich soutěžení o lepší cenu.
 • V případě důležitých otázek či větších investic do budoucna jsme pro vypsání dotazníkové akce, ankety či referenda.

EKOLOGIE, ODPADY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Nadále budeme pečovat o obecní zeleň a pokoušet se o výsadbu nových stromů, zejména na okrajích obce. Zeleň, která musí ustoupit v případě rozrůstání obce, musí být nahrazena zelení novou.
 • Jsme pro udržení sběrných míst v obci, a o rozšíření stanovišť s kontejnery pro tříděný odpad. U nově postavených rodinných domů jsou často popelnice nedostačující či zbytečně daleko. To samé platí o tzv. senior bytech, kde si myslíme, že tyto popelnice vysloveně chybí. Není možné, aby naši občané čekali na den svozu, aby mohli konečně vynést svůj tříděný odpad. Nelíbí se nám často slýchané věty o tom, že dnes vyvezli popelnice a večer byly plné. Třídit odpad je v dnešní době velmi důležité a je potřeba lidem toto třídění co nejvíce usnadnit.
 • Naše obec je již řadu let úzce spojena s průmyslem a hnědouhelnými doly. Průmysl v našem okolí je nejen zdrojem financí pro obec, ale zaměstnává občany naší obce. Budeme nadále jednat a spolupracovat s firmami v okolí, avšak chceme nasadit jisté mantinely, zejména v otázkách ekologie a životního prostředí. Za poslední rok se kvalita ovzduší pocitově velmi zhoršila, často je cítit zápach, či vidět kouř přes celou naší obec. Tuto situaci je potřeba řešit. Průmysl podporujeme, ale vždy s ohledem na zdraví nás všech, protože zdraví máme jen jedno.
 • Chceme řešit problém s přemnoženou divokou zvěří, která devastuje veřejné prostranství, obecní zeleň, dětská hřiště, soukromé pozemky a ohrožuje na zdraví nejen naše obyvatele, ale například i psy při jejich venčení.

FINANČNÍ VÝPOMOC

 • Rádi bychom v této zlé době pomohli finančně našim občanům. Jedna z možných variant pomoci, může být snížení poplatků za odpady. Z každé uložené tuny odpadu na skládce v našem katastru získá obec zpět finance. Tyto finance však odvádí za odpady i naši občané. Chtěli bychom našim občanům účtovat jen skutečné náklady na svoz odpadu bez poplatku obci. Proč by naši občané měli platit naší poměrně bohaté obci?
 • V našem katastru by mohlo dojít k výstavbě několika větrných elektráren. Za každou postavenou elektrárnu bude obec dostávat ročně nemalou finanční odměnu. Tyto peníze bychom rádi rozdělili mezi občany jako příspěvek na energie, či odpustili některé poplatky, aby naši občané měli citelný užitek z této stavby. Takto bychom chtěli pokračovat i v obdobných případech, protože finanční pomoc je velice důležitá.
 • Chtěli bychom spolupracovat s dluhovou poradnou a zajistit případnou smluvní právní pomoc pro naše občany v nouzi.

BEZPEČNOST V OBCI

 • Nadále budeme udržovat jednotku Sboru dobrovolných hasičů Vintířov, chtěli bychom řešit otázku ohledně obnovení smlouvy s Městskou policií Chodov či zřízení nové smlouvy s MP Nové Sedlo a zvýšení kontrolních bodů Policií ČR.
 • Chtěli bychom dovybavit jednotku hasičů o automatický externí defibrilátor (AED) a taktéž jej umístit ve zřízené schránce v centru naší obce. Nikdy nevíme, kdy bude někdo z našich občanů potřebovat poskytnout první pomoc a je lepší být připraven. Dnes se s AED setkáte takřka v každé veřejné budově, hypermarketech apod., ale v naší obci je jejich počet nulový.
 • Chtěli bychom co nejdříve modernizovat a zefektivnit kamerový systém v obci.

DĚTI A MLÁDEŽ

 • Chceme nadále zajistit chod mateřské školy, základní školy a školní družiny přednostně pro místní děti.
 • Budeme vždy striktně upřednostňovat umístění místních dětí do mateřské a základní školy nad dětmi z okolních měst a obcí, a to bez výjimek.
 • Chtěli bychom na vhodných místech rozšířit dětská hřiště, pokusit se i o oplocení některých hřišť před případným vniknutím a poškozením od divoké zvěře či od volně pobíhajících psů.
 • Chtěli bychom v obci zřídit Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které by poskytlo dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času s případnou pomocí s přípravou na vyučování či doučování.
 • Budeme podporovat kulturní a sportovní akce, kroužky a jinou aktivitu pro děti. Financování a zajištění těchto akcí budeme vždy stavět na první pozice.

SENIOŘI

 • Nadále budeme podporovat kulturní akce pro seniory v obci a chceme zachovat stávající benefity. Chtěli bychom zřídit rozvoz jídel z naší školní jídelny pro seniory a zdravotně postižené občany a také bychom rádi zřídili v obci novou pracovní pozici obecního pečovatele o seniory a zdravotně postižené.

KULTURA V OBCI

 • Budeme nadále udržovat a podporovat různorodé kulturní akce. Rádi bychom dali vzniku i nových kulturních akcí, aby do naší krásné obce zavítali lidé z širokého okolí. Nadále budeme podporovat bezplatný pronájem kulturního sálu pro místní občany při oslavách životních jubileí, svateb a smutečních událostí.

SPORT V OBCI

 • Budeme nadále podporovat různorodé sportovní aktivity v obci, dbát o dobré vybavení místního Sportcentra a hřišť v obci. Jsme hrdí na úspěchy naší tělovýchovné jednoty Baník Vintířov nejen ve fotbale, ale i ve stolním tenise. Nesmíme zapomenout zmínit i podporu v pořádání již tradičních šipkařských turnajů a dalších aktivit. V případě, že v obci bude zájem občanů o jiné sportovní aktivity, jsme tomu přímo nakloněni.

Sdružení nezávislých kandidátů ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ:


BYTOVÁ POLITIKA – KONCEPCE BYDLENÍ

 • Chceme se pokusit o přípravu dalšího území pro výstavbu rodinných domů.
 • Budeme respektovat územně plánovací dokumentaci, která byla schválena v závěru roku 2015 a podporovat její případné změny k lepšímu.
 • Chceme se řádně starat o stávající bytový fond obce, a pokud bude vypsán rozumný dotační titul, rádi bychom ho i rozšířili.
 • Tak jako v předchozích obdobích nechceme podporovat neplatiče nájemného, kteří parazitují na obci nebo sdružení vlastníků. Chceme zabránit situacím, kdy se tyto subjekty díky těmto neplatičům dostávají do nepříjemné situace a mají značné finanční problémy, které nedovolují řádně se starat o údržbu objektů, úhradu za vytápění, za vodu aj.
 • Chceme udržovat rozumnou cenovou politiku společnosti Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o., která zásobuje teplem velkou část obce tak, aby nastavená cena byla stále rozumná a nezatěžovala konečného odběratele.
 • Chceme realizovat projekty s cílem obnovy a modernizace stávající infrastruktury.

SPORT

 • Chceme nadále podporovat místní kluby kopané a stolního tenistu TJ Baník Vintířov, aktivity školských zařízení a veškerý mládežnický sport v obci s cílem udržet tyto aktivity pro naše děti, které by tak měly možnost využít svůj volný čas a případně v soutěžích reprezentovat naši obec v regionu.
 • Budeme nadále podporovat údržbu veškerých sportovních ploch a sportovního zázemí v obci a také je v rozumné míře modernizovat.
 • Budeme podporovat vznik nových sportovních odvětví.
 • S podporou svazků Mikroregion Sokolov–východ, MAS Sokolovsko, o.p.s. a Karlovarského kraje se budeme snažit realizovat projekty, které pomohou k rozvoji naší obce a zároveň přispějí k realizaci cyklostezek, které poskytnou větší propojenost se sousedními obcemi.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Nadále chceme spolupracovat v této oblasti s největšími společnostmi podnikajícími v katastru naší obce - Sokolovská uhelná, p.n., a.s. a LIAS VINTÍŘOV, LSM, K.S.- s cílem eliminovat dopady jejich činnosti na zdraví našich občanů.
 • Budeme podporovat rozšiřování ozelenění obce s cílem zadržet vodu v krajině a řádně se starat o travnaté plochy, stromy a veškerou zeleň v majetku obce. Chceme vytvářet místa pro odpočinek i aktivní činnost pro naše děti i seniory.
 • Nadále chceme občanům poskytovat v dostatečném počtu stanoviště a nádoby pro ukládání tříděného (separovaného) odpadu, který tak může být dále ekologicky zpracován pro výrobu dalších výrobků, nebo jej lze po jeho úpravě recyklovat či jinak využít.

ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

 • Nadále budeme podporovat předškolní, školní i mimoškolní zařízení tak, aby uvedené subjekty měly možnost pracovat s moderními technologiemi, které přispějí k vyšší úrovni výuky dětí.
 • Chceme úzce spolupracovat se školskými zařízeními s cílem vyslyšet jejich potřeby a poskytnout jim v této oblasti maximální podporu obce.
 • Chceme v maximální míře spolupracovat s Ambulancí Penta s.r.o., abychom zachovali v naší obci stávající ordinaci praktického lékaře a pokud by byla možnost rozšíření stávajících služeb, rádi bychom v této oblasti pomohli s vytvořením zázemí pro specializovaného lékaře.
 • Nadále budeme podporovat naše seniory a děti využívající školní jídelnu, v případě výrazného zdražení obědů pomůžeme tyto dopady zmírnit.
 • Budeme se snažit ve spolupráci s dopravci zachovat stávající počet autobusových linek a na základě požadavků ze strany občanů budeme tyto požadavky předkládat dopravcům k zajištění.
 • Budeme se zasazovat o udržení stávajících služeb České pošty v obci. Dále chceme podpořit obdobné služby, které zvýší komfort našim občanům.

PODNIKÁNÍ

 • Nebytové prostory určené k podnikání budeme i nadále pronajímat přednostně místním zájemcům o soukromé podnikání za rozumnou cenu pronájmu.
 • Budeme se nadále snažit do obce přilákat podnikatele, případně oslovovat firmy realizující větší projekty, které by poskytly místním občanům možnost získat pracovní uplatnění.

BEZPEČNOST OBČANŮ

 • Nadále budeme podporovat činnost místního Sboru dobrovolných hasičů, vybavovat je moderní technikou, umožňovat jim udržovat si odbornou způsobilost a akceschopnost tak, aby byli platným článkem záchranného systému Karlovarského kraje.
 • Nadále budeme úzce spolupracovat s obvodním oddělením Policie ČR v Chodově, aby byla v obci dodržována pravidla silničního provozu, nebyla páchána trestná činnost, nebyl ničen majetek obce i majetek soukromých vlastníků a nebylo narušováno občanské soužití. Pokud bude možnost, obnovíme spolupráci s Městskou policií Chodov.
 • Chceme se nadále řádně starat o místní bezdrátový rozhlas, zkvalitňovat a rozšířit obsah aplikace Hlášení rozhlasu, která byla spuštěna 1.7.2020.
 • Chceme se řádně starat o stávající veřejné osvětlení, v rámci realizace investičních záměrů je i rozšiřovat a modernizovat.
 • Chceme pokračovat v obměně a zefektivnění kamerového systému.

KULTURA

 • Budeme nadále organizovat naučné a poznávací zájezdy pro občany obce a školní děti.
 • Budeme nadále podporovat činnost Místní knihovny Vintířov, podporovat její modernizaci a pokusit se o rozšíření její kapacity.
 • Budeme podporovat každou aktivitu, která přispěje k rozšíření tradičních kulturních akcí, pořádaných obcí, o akce pořádané zájmovými organizacemi a spolky s respektováním schváleného grantového systému.
 • Budeme pokračovat v pořádání vítání nových občánků obce a obdarovávání občanů u příležitosti jejich životních jubileí. Chceme podporovat veškeré aktivity související se Sborem pro občanské záležitosti.

Sdružení nezávislých kandidátů Vaše, naše obec:


BYTOVÁ POLITIKA – KONCEPCE BYDLENÍ

 • Řešení sociální situace v obci.

SPORT

 • Budování nových cyklostezek.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zlepšení životního prostředí.
 • Nezatěžovat veřejnou zeleň v obci stavební činností.
 • Obnova vodních ploch.

ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

 • Snaha o zlepšení dostupnosti v oblasti zdravotní péče.
 • Podpora školských zařízeních.
 • Podpora mimoškolních aktivit.

BEZPEČNOST OBČANŮ

 • Snaha o zvýšení bezpečnosti v obci.
 • Zvýšit bezpečnost na komunikacích a jejich údržba.
 • Zefektivnit dopravní obslužnost.

KULTURA

 • Podpora kultury, sportu a aktivního dění v obci.
 • Vznik tematické naučné stezky na vodárně.
Stránka aktualizována: 06.11.2022