Volební program

Sdružení nezávislých kandidátů
„ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ“
„Vaše, naše obec“
„Za lepší budoucnost“
pro volební období 2018 – 2022.

OTÁZKA BYTOVÁ A VÝSTAVBA V OBCI

 • Budeme se snažit o získání nových pozemků pro rozšíření obce.
 • Budeme respektovat územně plánovací dokumentaci, která byla schválena v závěru roku 2015 a podporovat její případně změny k lepšímu.
 • Nebudeme podporovat neplatiče nájemného. Za bydlení si musí každý zaplatit sám a nesmí zneužívat obec nebo sdruženích nájemníků, kde se potom nedostává finančních prostředků na potřebné činnosti, jako jsou údržba samotného objektu, vytápění a dodávky vody atd.
 • Najít vhodné lokality pro zahrádky.
 • Zvelebení sídliště.

OTÁZKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Nadále budeme prosazovat otázku separovaného sběru odpadů v naší obci a budeme se snažit toto prosazovat.
 • Neustále budeme rozšiřovat péči o zeleň, úpravu travnatých ploch v obecním majetku, úklid v obci a budování míst pro odpočinek a využití volného času.
 • Budeme nadále spolupracovat v této oblasti s největšími firmami na katastru obce a to se Sokolovskou uhelnou, p.n, a.s. Sokolov a Lias Vintířov.
 • Průmysl v obci a jeho okolí budeme respektovat, vždy s ohledem na zdraví a kvalitu života občanů obce.
 • Obnova a zakládání nových vodních ploch.

OTÁZKA SPORTU

 • Nadále budeme podporovat udržení dobré kvality kopané v obci, stolního tenisu a veškerý mládežnický sport, s cílem dobré reprezentace obce v regionu.
 • Budeme podporovat údržbu sportovních ploch a veškerého sportovního zázemí.
 • Ve spolupráci s Mikroregionem Sokolov – východ a MAS Sokolovska,o.p.s., se budeme snažit dále propojovat sousedy naší obce cyklostezkami a dalšími aktivitami.
 • Budování nových cyklostezek.

OTÁZKA ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍHO ZABEPEČENÍ

 • Nadále budeme podporovat jak předškolní, tak i školní zařízení, aby uvedené subjekty měly co největší úroveň pro výuku dětí.
 • V rámci daných možností se nadále budeme snažit o udržení zdravotnických služeb pro občany obce minimálně na dnešní úrovni a budeme usilovat o získání zubního lékaře. Ve spolupráci se zdravotnickým zařízením se nám opět podařilo dojednat otevření ordinace praktického lékaře ve Vintířově a to od 1. listopadu 2018.
 • Řešení sociální situace v obci.

OTÁZKA PODNIKÁNÍ

 • Nebytové prostory budeme i nadále pronajímat zájemcům o soukromé podnikání.
 • Budeme se nadále snažit do obce přilákat podnikatele za účelem získání dalších pracovních míst pro občany.

OTÁZKA BEZPEČNOSTI OBČANŮ

 • Budeme nadále podporovat činnost SDH, vybavovat je takovými věcnými prostředky, aby naši hasiči byli platným článkem integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje, jako je tomu doposud.
 • Budeme spolupracovat s Policií ČR, oddělení Chodov, Městskou policií Chodov.
 • Nadále budeme řádně pečovat o místní rozhlas a veřejné osvětlení.
 • Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obci.
 • Zefektivnění kamerového systému v obci.

OTÁZKA KULTURY

 • Budeme nadále organizovat naučné zájezdy pro občany obce a školní děti.
 • Budeme podporovat činnost Místní knihovny s veřejným internetem a činnost Sportovního centra.
 • Budeme podporovat každou aktivitu pro pořádání kulturních akcí v obci ze strany zájmových organizací a spolků podle stanoveného a platného grantového systému.
 • Budeme pokračovat ve vítání občánků a dalších záležitostí souvisejících se Sborem pro občanské záležitosti.

OTÁZKA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

 • Zlepšení dopravní obslužnosti.
 • Oprava komunikací a rozšíření parkovacích ploch.

OTÁZKA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OBČANŮM

 • Zřízení informačních zpráv pomocí SMS nebo e-mailů.
Stránka aktualizována: 01.01.2019