Sbor dobrovolných hasičů Vintířov

Historie
Dobrovolní hasiči byli vždy vážený spolek. Dne 8. dubna 1890 byl založen, jako vůbec první v obci, spolek dobrovolných hasičů. Hasiči byli vždy přítomni u místních akcí (oslavy, plesy, májové slavnosti) a dodávali jim zvláštní ráz.

Ke svému založení obdržel spolek od Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. z Rakouska 100 Guldenů. Byla to veliká čest a vintířovští mohli být na své dobrovolné hasiče právem pyšní. V roce 1946 navázal na činnost starého německého spolku nově založený spolek dobrovolných hasičů, ze kterého se později vytvořila místní jednota Československého svazu požární ochrany, a z hasičů se stali požárníci. Roku 1947 byl požárníky uspořádán v obci první český ples. Roku 1949 dostali požárníci své první výjezdové vozidlo značky Mercedes. Roku 1950 byla postavena první máj a slaveny „Staročeské máje" v této tradici pokračují požárníci dodnes.

Objekt požární zbrojnice byl ve velice žalostném stavu, který si vyžádal v roce 1973 její demolici. V letech 1974 až 1977 se postavila s nemalými problémy požární zbrojnice zcela nová.

Současnost

V roce 2001 prodělala hasičská zbrojnice rozsáhlou rekonstrukci (včetně napojení na dálkové vytápění, elektroinstalace, rozvody přípojek vzduchu) a bylo obnoveno věcné vybavení dobrovolných hasičů. V roce 2006 bylo zakoupeno zcela nové požární vozidlo CAS 16 Daewoo Avia, jednotka požární ochrany je zařazena do kategorie JPO V a čítala 11 členů. V roce 2016 byla jednotka zařazena do JPO III a bylo pořízeno nové požární vozidlo CAS 30 SCANIA. Vozidlo bylo pořízeno z obecních prostředků a Karlovarský kraj přispěl částkou 1 milion korun.

Dne 24. listopadu 2017 získala místní jednotka do užívání vozidlo Ford Tranzit. Vozidlo bylo pořízeno z programu Ministerstva vnitra ČR – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a z rozpočtu Karlovarského kraje. Jednotka SDH čítá 14 členů. Sbor dobrovolných hasičů je svým zařazením a svou vybaveností platným článkem v integrovaném záchranném systému Karlovarského kraje. Hasiči se zúčastňují hasičských soutěží, jsou pořadateli veškerých kulturních akcí v obci a některé i sami pořádají.

SDH Vintířov se samostatně prezentuje na Facebookovém profilu na adrese:
https://www.facebook.com/hasicivintirov/?fref=ts

Důležitá telefonní čísla

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, …), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte číslo

150

nebo kontaktujte ohlašovny požáru v obci.

Na základě znění vyhlášky č. 246/2001 o prevenci PO se zřídily v obci nové ohlašovny požáru, jejichž účelem je zabezpečit převzetí a předání hlášení o vzniklém požáru, nehodě nebo živelné události. Tyto jsou zřízeny na níže uvedených adresách:

  • Obecní úřad ve Vintířově č.p. 62, tel. 352 665 416
  • Marek Choc č.p. 181
  • Robert Muchka č.p. 67
  • Miroslav Češka č.p. 137
  • Milan Mareček č.p. 181

Stránka aktualizována: 29.12.2019