Aktuální informace obecního úřadu


16.01.2023, 15:45 | Informace obecního úřadu |

Informace k hlasování drive-in a do zvláštní přenosné volební schránky II. kolo prezidentských voleb

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu na území, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz.
 

Pro území každého okresu ve volebním kraji Karlovarském budou zřízena tato volební stanoviště:
 
pro okres Karlovy Vary:            areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, PSČ 360 06
GPS:50.2185208N, 12.8239583E
 
pro okres Sokolov:                   areál Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.,
                                               Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01
                                               GPS: 50.1621697N, 12.6231164E
 
pro okres Cheb:                       areál Nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204/17, Cheb, PSČ 350 02
                                               GPS: 50.0699083N, 12.3669444E
                                              
Hlasovat u volebního stanoviště lze v průběhu dne 25. ledna 2023 v době od 8 do 17 hodin, a to výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti oprávněný volič dostaví. Před uzavřením volebního stanoviště umožní komise pro hlasování hlasovat oprávněným voličům, kteří
v 17 hodin čekají na hlasování před volebním stanovištěm. Z jednoho silničního motorového vozidla může hlasovat více oprávněných voličů.
 
Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu od něj se řidič silničního motorového vozidla řídí pokyny komise pro hlasování a příslušníků Policie České republiky dohlížejících na provoz u volebního stanoviště.
 
Oprávněný volič prokazuje komisi pro hlasování státní občanství, totožnost, věk a adresu místa trvalého pobytu předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu, cestovního průkazu, služebního pasu nebo diplomatického pasu České republiky. V případě, že volič předkládá cestovní pas nebo občanský průkaz, který neobsahuje údaj o adrese místa trvalého pobytu, ověří komise pro hlasování údaj o trvalém pobytu voliče prostřednictvím krajského úřadu v základním registru obyvatel.
 
Komise pro hlasování dále ověří, že oprávněný volič je ke dni, v němž chce hlasovat zvláštním způsobem hlasování, v karanténě nebo izolaci.
Za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje osoba, která:
  1. prokáže, že je ke dni, v němž chce hlasovat zvláštním způsobem hlasování, v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci;
  2. se prokáže věrohodným listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění.
 
Oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz, je povinen odevzdat jej před hlasováním komisi pro hlasování.
 
Po ověření údajů a pro prokázání splnění uvedených podmínek vydá komise pro hlasování oprávněnému voliči úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.
 
Po úpravě hlasovacího lístku vloží oprávněný volič hlasovací lístek v úřední obálce do volební schránky.
 
Oprávněný volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 
Souběh volby prezidenta a místního referenda
 
Oprávněná osoba může využít pro hlasování v místním referendu u volebního stanoviště zřízeného pro okres, v němž se nachází obec, ve které se koná místní referendum, a v němž má oprávněná osoba právo hlasovat.
 
Hlasuje-li v místním referendu občan jiného členského státu Evropské unie, prokáže svou totožnost
a státní občanství průkazem o povolení pobytu nebo potvrzením nebo osvědčením o registraci.Informace k hlasování
do zvláštní přenosné volební schránky
II. kolo volby prezidenta republiky
 
Státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a zároveň ke dni, kdy lze hlasovat zvláštním způsobem hlasování, je evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví[1], může požádat Krajský úřad Karlovarského kraje o možnost hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky.
 
Požádat o zajištění hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze pouze telefonicky od data 23.01.2023 v pracovních dnech v úředních hodinách a dne 26.01.2023 až do 20 hodin.
 
Úřední hodiny Krajského úřadu Karlovarského kraje:
Pondělí            8 – 17 hodin
Úterý               8 – 15 hodin
Středa              8 – 17 hodin
Čtvrtek            8 – 15 hodin
Pátek               8 – 14 hodin
 
Kontakty pro žádost o zajištění hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:
Jméno a příjmení kontaktní osoby Pevná linka Mobilní telefon
Bc. Monika Böse   736 650 255
Michaela Lintemerová   736 650 114
Ivana Kostová 354 222 663  
 
Při podávání žádosti oprávněný volič telefonicky sdělí své jméno a příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území Karlovarského kraje, a telefonní číslo.
 
Průběh hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
 
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky probíhá od 8 do 22 hodin prvního dne voleb (27.01.2023) a od 8 do 14 hodin druhého dne voleb (28.01.2023). Krajský úřad může dobu pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky ve druhém dni volby prezidenta prodloužit, a to nejdéle o 3 hodiny.
 
Komise pro hlasování poté, co se dostaví do místa, kde pobývá oprávněný volič, a vyzve jej k hlasování, vyčká alespoň 10 minut. Nedostaví-li se oprávněný volič k hlasování v této době, platí, že oprávněný volič hlasování do zvláštní přenosné volební schránky odmítnul.
 
Oprávněný volič prokazuje komisi pro hlasování státní občanství, totožnost, věk a adresu místa trvalého pobytu předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu, cestovního průkazu, služebního pasu nebo diplomatického pasu České republiky. V případě, že volič předkládá cestovní pas nebo občanský průkaz, který neobsahuje údaj o adrese místa trvalého pobytu, ověří komise pro hlasování údaj o trvalém pobytu voliče prostřednictvím krajského úřadu v základním registru obyvatel.
 
Komise pro hlasování dále ověří, že oprávněný volič je v karanténě nebo izolaci.
 
Za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje osoba, která:
  1. prokáže, že je ke dni, v němž chce hlasovat zvláštním způsobem hlasování, v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci;
  2. se prokáže věrohodným listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění.
 
Oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz, je povinen odevzdat jej před hlasováním komisi pro hlasování.
 
Po ověření údajů vydá komise pro hlasování oprávněnému voliči úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.
 
Po úpravě hlasovacího lístku vloží oprávněný volič hlasovací lístek v úřední obálce do zvláštní přenosné volební schránky.
 
Souběh volby prezidenta a místního referenda
 
Oprávněná osoba může využít hlasování v místním referendu do zvláštní přenosné volební schránky, nachází-li se oprávněná osoba na území obce, ve které se koná místní referendum, v němž má oprávněná osoba právo hlasovat.
 
Hlasuje-li v místním referendu občan jiného členského státu Evropské unie, prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení pobytu nebo osvědčením o registraci.
 
Evidence oprávněných voličů
 
Dostaví-li se do volební místnosti volič, který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého seznamu voličů již obdržel úřední obálku, okrsková volební komise mu hlasování neumožní. Okrsková volební komise neumožní hlasování také voliči, který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého seznamu voličů požádal o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky a u něhož okrsková volební komise prostřednictvím krajského úřadu ověřila, že již odhlasoval.
 
 
[1] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přidejte první komentář

Copyright © 2024 Obec Vintířov | Informace k hlasování drive-in a do zvláštní přenosné volební schránky II. kolo prezidentských voleb | web: BeINSIDE CZ
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy