Aktuální informace obecního úřadu

08.09.2022, 8:52 | Informace obecního úřadu |

​Volby do zastupitelstva obce Vintířov 2022

Informace k volby do Zastupitelstva obce Vintířov, které se  konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota.
A to:
 
 • v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
 • v sobotu 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Kdo může volit?
Voličem je státní občan České republiky a státní občan členského státu Evropské unie
 • který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,
 • je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu,
 • v případě občana EU je dále držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území / osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu.
Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Kde probíhá hlasování?
Místem konání voleb v obci Vintířov je volební místnost Obecního úřadu ve Vintířově, Vintířov 62.  

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu do poštovní schránky nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Prosíme o označení poštovních schránek jménem a příjmením občanů.

Seznam kandidujících volebních stran je možné nalézt i na stránkách Českého statistického úřadu nebo na www.volby.cz.
V obci kandidují tři volební strany – pro Vintířov, „ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ“, Vaše, naše obec.

Průběh hlasování
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu / osvědčením o registraci.
Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit následujícím způsobem:
 1. označit křížkem pouze jednu volební stranu,
 2. označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební strany (označit lze nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, v obci 11),
 3. kombinovat oba dva způsoby popsané v předchozích bodech.
   
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této volební strany konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky, jinak je hlas voliče také neplatný.
Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.
Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič:
 • neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 • označil více jak jednu volební stranu,
 • označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,
 • nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,
 • vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,
 • vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.
   
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.


V případě, že se nemůžete ze zdravotních důvodů dosavit osobně do volební místnosti a chcete volit, volejte na telefonní kontakt 352 665 416. Jedná se o kontakt přímo na Obecní úřad Vintířov, kde nahlásíte svuj požadavek s tím, že k vám bude členy volební komise dozučena volební urna.


Přidejte první komentář