Aktuální informace obecního úřadu

23.09.2021, 11:52 | Informace obecního úřadu |

Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany


Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a kolik finančních prostředků mohu získat?
Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rod­innou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů, je poskytována fyzickým osobám na výměnu kotle nesplňujícího emistní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

 
Kdo může o dotaci požádat?
Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti, který zároveň v této nemo­vitosti trvale bydlí. Pro domácnost ža­datele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat výši příjmů představují následující případy:
 
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně;
2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti;
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení;
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.
 
Kdy budu moci o dotaci požádat? 
V případě, že splňujete podmínky uve­dené v tomto letáku, kontaktujte krajský úřad na níže uvedených kontaktech.
Pro získání dotace je třeba vyslo­vit u Karlovarského kraje předběžný zá­jem do konce roku 2021. Sběř žádostí a realizace bude probíhat v roce 2022.
 
 
 Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a kolik finančních prostředků mohu získat?
  • tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
  • kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
  • plynový kondenzační kotel max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč 

Musím celou výměnu zafinancovat z vlastních zdrojů?
Na financování bude možno od kraje získat část finančních prostředků zálohově.
 
Jaké dokumenty budu k žádosti potře­bovat?
Výčet dokumentů Vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech. Vždy je však třeba doložit:
- Platný doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
- Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 
Co mám nyní pro získání dotace učinit?
  
 V případě, že splňujete podmínky uve­dené v tomto letáku, kontaktujte krajský úřad na níže uvedených kontaktech. 
Kontakty:
Agáta Holá: 354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz; Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz;
Mgr. Petra Krajčovičová, 354 222 645, petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz; Eva Dolívková: 354 222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz; Mojmír Kalvoda: 354 222 487,mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz; Pavla Vdovcová: 354 222 268, pavla.vdovcova@kr-karlovarsky.cz;
Jitka Lapešová: 354 222 414, jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz; Mgr. Michal Mottl: 354 222 263, michal.mottl@kr-karlovarsky.cz
 

Přidejte první komentář

Copyright © 2022 Obec Vintířov | Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany
beInside.cz - tvorba webů na míru | Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Ochrana soukormí - Privacy Policy