Aktuální informace obecního úřadu

01.06.2015, 9:58 | Informace obecního úřadu |

Pravidla pro přidělování bytů

Informace o nových pravidlech pro přidělování bytů v majetku obce Vintířov, platná od 1. 2. 2012.
V uplynulých měsících byl proveden průzkum v několika obcích KK, jak je řešena otázka přidělování obecních bytů . Na základě zjištěných skutečností se rozhodlo Zastupitelstvo obce Vintířov stanovit nová pravidla, která jsou níže uvedena.
 1. Ruší se seznam uchazečů o byty a na každý vystavěný nebo uvolněný byt bude prováděno výběrové řízení, se stanovením jasných podmínek, které budou ke každému jednotlivému případu zpracovány a předloženy bytovou komisí Zastupitelstvu obce ke schválení a vyvěšení na úřední desky obce po dobu 30 dnů.
 2. Při rozhodování o přidělování bytů se budou tyto přednostně přidělovat pracovníkům obce, příspěvkových organizací obce MŠ a ZŠ, pracovníkům dalších profesí důležitých pro chod obce a občanům trvale hlášeným v obci.
 3. Žadatel nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení. Toto doloží čestným prohlášením.
 4. Žadatel musí doložit potvrzení o příjmech za poslední 3 měsíce, kopii pracovní smlouvy, OSVČ – ověřená kopie oprávnění k podnikání a kopii daňového přiznání za poslední zdaňovací období, důchodový výměr atd.
 5. Při podávání přihlášky na každý soutěžený byt se bude vybírat vratná kauce ve výši 5000.- Kč, která se jak úspěšnému, tak neúspěšnému  žadateli vrátí. V případě, že vybraný žadatel odstoupí od podpisu nájemní smlouvy, propadá tato kauce ve prospěch obce. Přihlášku na každý soutěžený byt je možno, vždy po vyhlášení soutěže, vyzvednout v úřední dny na Obecním úřadě Vintířov.
 6. Ze strany uchazečů musí být respektováno vyplnění požadovaných údajů v přihlášce o pronájem bytu, zejména ve vztahu k bezdlužnosti k obci, sdružením vlastníků bytů v obci, bytovému druţstvu Rozvoj Sokolov. Nebyl jim v minulosti vypovězen nájem z bytu z důvodů hrubého porušení nájemní smlouvy. Výběrového řízení se nemohou zúčastnit osoby, které jako nájemci obecního bytu bez souhlasu obce přenechali byt do podnájmu nebo ti, kteří v takovém bytě neoprávněně bydleli.
 7. Budoucí nájemce nebyl v minulosti projednávám přestupkovou komisí za poškozování majetku obce Vintířov.
 8. Výměna obecního bytu je možná v případě, že se jedná o dlouhodobě bezproblémového nájemce a je k výměně pádný důvod.
 9. Ve výjimečných případech může Zastupitelstvo obce rozhodnout bez stanoviska bytové komise.
 10. Na přidělení bytu není právní nárok a Zastupitelstvo obce si vyhrazuje v případě nejasností právo zrušení vypsaného výběrového řízení a vyhlášení nového.
 11. Nově stanovená výše zálohy na budoucí nájemné v obecních bytech :
Stávající byty obce v č.p. 24, 57, 72, 181, 182, 183
garsoniéra 25.000,-Kč
1 +1 a 1 + 2 40.000,-Kč
1+3 50.000,-Kč
Nové byty v č.p. 67
do 45 m2 (1 byt) 50.000,-Kč
do 65 m2 (2 byty) 80.000,-Kč
do 85 m2 (2 byty) 100.000,-Kč
Záloha na budoucí nájemné musí být složena před podpisem nebo v den podpisu nájemní smlouvy.
Vybraná záloha na budoucí nájemné bude ponechána po dobu dvou let na účtu obce. V případě dodrţování platební kázně jednotlivých nájemníků bude z této částky ponechána stálá kauce ve výši 15.000,- Kč a zbytek bude nájemníkovi jednorázově vrácen. Stálá záloha na budoucí nájemné ve výši 15.000,-Kč bude nájemníkovi vrácena pouze v případě vrácení bytové jednotky zpět obci.

Přidejte první komentář

Copyright © 2018 Obec Vintířov | Pravidla pro přidělování bytů | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies