Informace podle zákona

Informace podle zákona 106/1999 Sb.


o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název Obec Vintířov
Důvod a způsob založení Obec Vintířov (dále jen obec) je základním územním samosprávným společenstvím občanů a veřejnoprávní korporací. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Jako takové má obec povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Poskytování informací však není pro obec pouze zákonnou povinností, je také jeho vlastním zájmem. Včasné, profesionální, vstřícné a korektní poskytování informací vytváří image obce jako instituce fungující transparentně, efektivně a v nejlepším veřejném zájmu.
 • Kraj: Karlovarský
 • Rozloha: 14,36 km2
 • Katastrální území: Vintířov u Sokolova
 • Počet obyvatel k 1.1.2015: 1181
 • Nadmořská výška: 456 m
 • Průměrný věk: 36,9 let
 • První písemná zmínka z roku 1488
 • Pošta: ano
 • Škola: ano
 • Zdravotnické zařízení: ano
 • Policie: ne
 • Kanalizace: ano
 • Vodovod: ano
 • Plynofikace: ano
Organizační struktura Organizační struktura obce Vintířov

Činnost obce se řídí zákonem o obcích a dalšími obecně závaznými předpisy. Organizační strukturu obce tvoří starosta, místostarosta a zastupitelé.

Jiří Ošecký
starosta

Marek Choc
místostarosta

Miroslav Češka
předseda kontrolního výboru

Rostislav Zápotocký
předseda finančního výboru

Mgr. Petra Šimková
předseda školské komise

Libor Češka
předseda sociální komise

Jitka Střimelská
předseda kulturní komise a SPOZ

Pavel Vašek
předseda sportovní komise

Milan Horvát
předseda komise pro výběrová řízení

Jiří Střimelský
předseda bytové komise

Robert Muchka
předseda komise ŽP


Organizační struktura Obecního úřadu Vintířov

Jiří Ošecký, starosta obce

Marek Choc, místostarosta obce

Marcela Picková, tajemníce obce

Jana Češková, odbor správy majetku obce

Alena Šubrtová, odbor finanční a evidence obyvatel

Robert Muchka, odbor místního hospodářství a PO

Organizace řízené obcí

Základní škola Vintířov, okres Sokolov, Vintířov 65, PSČ 357 35
 • ředitelka: Mgr. Marcela Kokešová
 • IČO:60610689
 • e-mail: info@skolavintirov.cz
 • telefon:+420 352 665 123

Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov, Vintířov 170, PSČ 357 44
Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o., Vintířov 62, PSC 357 35
 • statutární orgán: jednatel Jiří Ošecký
 • IČO:29098564
 • e-mail: vintirov@vintirov.cz
 • telefon:+420 352 665 416
Kontaktní poštovní adresa Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 44
Adresa úřadovny Obec Vintířov, Vintířov 62, 357 44
Úřední hodiny Pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

Mimo stanovené úřední hodiny jsou pracovníci obecního úřadu k dispozici veřejnosti po předchozí telefonické domluvě.
Telefonní čísla +420 352 665 416
Adresa internetových stránek www.vintirov.cz
Další elektronické adresy Starosta: Jiří Ošecký - osecky@vintirov.cz
Místostarosta: Marek Choc – choc@vintirov.cz
Tajemnice: Bc. Marcela Picková – pickova@vintirov.cz

Datová schránka: mmtav5e
Adresa elektronické podatelny podatelna@vintirov.cz
Případné platby můžete poukázat Běžný účet obce u Komerční banky: 2826391/0100
00259641
DIČ CZ00259641
Dokumenty
Hlavní dokumenty Obecně závazné vyhlášky: http://www.vintirov.cz/cs/verejne-vyhlasky/
Elektronické formuláře: http://www.vintirov.cz/cs/obecni-urad-formulare/
Rozpočet Rozpočtové opatření č. 6. obec Vintířov
Rozpočet 2017
Rozpočet 2016
Rozpočtový výhled na období 2015-2019
Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Rozpočet 2013
Rozpočet 2012
Opravné prostředky Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí Obecního úřadu ve Vintířově a orgánům města

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu ve Vintířově
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím Obecního úřadu ve Vintířově toho odboru , který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce, starosta nebo tajemník.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření městského zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Karlových Varech, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

3) Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
Příjem žádostí a další podání Žádosti a další podání je možné podat v kanceláři č.6 v 1.patře Obecního úřadu ve Vintířově. K podání některých žádostí je možné využít el. formulářů v e-podatelně.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (podle § 14 odst. 3 písm. a) zák.106/1999 Sb.), stejně jako proti nečinnosti (podle § 15 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb.) lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává v kanceláři č.6 v 1.patře Obecního úřadu ve Vintířově v jeho úředních hodinách.

§16 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění k 1.1.2004

Odvolání

§16 (1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v §15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

§16 (2) O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.

§16 (3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

§16 (4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

§16 (5) Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

§16 (6) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona

Seznam poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Nejdůležitější používané předpisy
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ze znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ze znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územních plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Vydané právní předpisy http://www.vintirov.cz/cs/verejne-vyhlasky/
Sazebník úhrad za poskytování informací Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:

Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Vzory licenčních smluv
Výhradní licence
Profil zadavatele https://ezak.olivius.cz/profile_display_98.html
Stránka aktualizována: 20.07.2017
Copyright © 2018 Obec Vintířov | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies