Aktuální informace obecního úřadu

01.03.2017, 11:14 | Informace obecního úřadu |

Nařízení Státní veterinární správy – výskyt ptačí chřipky


Mimořádná opatření byla zrušena. Celá zpráva zde. 

Na základě potvrzeného výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní avirní influenzy subtyp H5N8 v katastrálním území Božičany v Karlovarském kraji. Nařizuje Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření této nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviarní influenzy. Byla vymezena ochranná pásma podle výskytu této nákazy a na základě toho, byly stanoveny i opatření v daných pásmech. Naše obec se nachází v pásmu dozoru a plynou z toho pro nás tato nařízení:

a) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;

b) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě písemné žádosti chovatele;

 c) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy,

d) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou,

e) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez písemného souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají:

1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;

f) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy;

g) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí; h) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření;

i) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny hlásit na krajskou veterinární správu tel. č. +420 720995208;

j) zákaz výdeje nezpracované VPŽP pro krmení v nezpracovaném stavu;

 k) všem chovatelům poskytnout na požádání orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor veškeré relevantní informace o drůbeži nebo jiném ptactvu chovaném v zajetí a o vejcích vstupujících do hospodářství nebo z něj vystupujících.

Doba trvání opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s § 46 vyhlášky.

Co je to za nákazu
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti.  U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.


Úplnou zprávu nařízení Veterinární správy naleznete na tomto odkazu:
 

Přidejte první komentář

Copyright © 2018 Obec Vintířov | Nařízení Státní veterinární správy – výskyt ptačí chřipky | Powered by beinside.cz
Prohlášení o přístupnosti | Informace o cookies